Groundhog Day 2 Trailer: Dem’s Dilemma [VIDEO]

https://youtube.com/watch?v=EGIYKpJc6ZA